Hallitus

Tällä sivulla kerrotaan hallituksen kokoonpanosta, tehtävistä ja toiminnasta. Hallituksen tehtävänä on muun muassa vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet sekä käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset ja tilinpäätös.

Hallituksen kokoonpano

Sivun sisältö:

  • Petri Niemisvirta 370x370

   Petri Niemisvirta


   • Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö: Toimitusjohtaja ja Sampo-konsernin johtoryhmän jäsen
   • Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018, varapuheenjohtaja 2011–2018, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, Alma Median osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen
   • Syntynyt: 1970
   • Oikeustieteen kandidaatti

   Tarkemmat tiedot

  • Esa Lager 370x370

   Esa Lager

   • Hallituksen jäsen vuodesta 2014, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
   • Syntynyt: 1959
   • Oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri

   Tarkemmat tiedot

  • Matti Korkiatupa 370x370

   Matti Korkiatupa

   • Hallituksen jäsen vuodesta 2016, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
   • Syntynyt 1955
   • Agronomi   Tarkemmat tiedot

  • Catharina Stackelberg 370x370

   Catharina Stackelberg-Hammarén

   • Perustaja ja toimitusjohtaja, Marketing Clinic Oy vuodesta 2004
   • Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2018, jäsen vuodesta 2009, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
   • Syntynyt: 1970
   • Kauppatieteiden maisteri

   Tarkemmat tiedot

  • Peter Immonen 370x370

   Peter Immonen

   • WIP Asset Management Oy hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2005
   • Hallituksen jäsen vuodesta 2018, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
   • Syntynyt 1959
   • Kauppatieteiden maisteri

   Tarkemmat tiedot

  • Paivi Rekonen 370x370

   Päivi Rekonen

   • Itsenäinen johdon strateginen neuvonantaja, 2018–
   • Hallituksen jäsen vuodeta 2018, tarkastusvaliokunnan jäsen
   • Syntynyt 1969
   • KTM, YTM

   Tarkemmat tiedot

  • Heike Tyler 370x370

   Gerlinde Heike Tyler

   • Yrittäjä, neuvonantaja ja sijoittaja digialan startup –yrityksissä, 2016–
   • Hallituksen jäsen vuodesta 2018, tarkastusvaliokunnan jäsen
   • Syntynyt 1969
   • Maisterin tutkinto germaanisesta ja slaavilaisesta kirjallisuudesta, MBA (HBS/IMD)

   Tarkemmat tiedot

  • Alexander Lindholm 370x370

   Alexander Lindholm

   • Otava-konserni, toimitusjohtaja vuodesta 2010
   • Hallituksen jäsen vuodesta 2018, tarkastusvaliokunnan jäsen
   • Syntynyt: 1969
   • BBA

   Tarkemmat tiedot

  Hallituksen puheenjohtajana toimii Petri Niemisvirta ja varapuheenjohtajana Catharina Stackelberg-Hammarén. Hallituksen muut jäsenet ovat Peter Immonen, Matti Korkiatupa, Esa Lager, Alexander Lindholm, Päivi Rekonen, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Heike Tyler.

  Hallituksen jäsenillä on velvollisuus toimittaa hallitukselle tarvittavat tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi. Hallitukseen valitut henkilöt on hallituksen toimesta arvioitu Peter Immosta, Matti Korkiatupaa, Esa Lageria ja Alexander Lindholmia lukuun ottamatta riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista. Peter Immonen on Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen, Matti Korkiatupa on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut toimisuhteessa Ilkka-Yhtymä Oyj:hin yhtiön toimitusjohtajana, Esa Lager on Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen ja Alexander Lindholm on Otava-konsernin toimitusjohtaja.

  Alma Media Oyj:n hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallitukseen voi kuulua 3-9 jäsentä. Yhtiön toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäsenille ei ole erityistä asettamisjärjestystä.

  Kuvaus hallituksen toiminnasta

  Hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa sille osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määritellyistä tehtävistä. Hallituksen työjärjestys määrittelee yksityiskohtaisesti hallituksen toiminnan. Hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat konsernin strategian ja tavoitteiden vahvistaminen sekä strategisesti merkittävistä investoinneista ja yrityskaupoista päättäminen. Hallitus seuraa yhtiötä kuukausiraporttien ja johdon toimittaman muun informaation avulla.

  Hallituksen tehtäviin kuuluu mm.

  • vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet, seurata tavoitteiden ja strategian toteutumista sekä käynnistää tarvittaessa toimenpiteitäpoikkeamien korjaamiseksi,
  • käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset ja tilinpäätös,
  • hyväksyä strategisesti merkittävät yritys‐ ja kiinteistökaupat sekä investoinnit erillisen investointiohjeen mukaisesti,
  • päättää Alma Media Oyj ‐konsernin varainhankintaohjelmista ja –operaatioista erillisen rahoituspolitiikan mukaisesti,
  • hyväksyä Alma Media Oyj:n osingonjakopolitiikka ja tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingon jakamisesta,
  • läpikäydä vuosittain yhtiön toimintaan liittyvät keskeiset riskit ja niiden hallinta sekä antaa tarvittaessa niitä koskevia ohjeita toimitusjohtajalle sekä käynnistää tarvittaessa korjaustoimenpiteet,
  • hyväksyä tilintarkastajan tarjoamien muiden kuin tilintarkastuspalvelujen etukäteishyväksynnän periaatteet,
  • nimittää ja tarvittaessa vapauttaa tehtävästään toimitusjohtaja,
  • päättää nimitys-ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien toimisuhteen ehdoista,
  • vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta yhtiön organisaatio,
  • vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta toimitusjohtajan suorien alaisten työehdot,
  • vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta liikevaihdoltaan ja levikiltään merkittävien sanomalehtien ja aikakausilehtien vastaavien päätoimittajien nimittäminen ja erottaminen,
  • pitää vähintään kerran vuodessa yhteinen kokous yhtiön tilintarkastajan kanssa,
  • päättää epätavalliset ja laajakantoiset asiat,
  • käsitellä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen kokouksen esityslistalle. Myöshallituksen jäsenellä on oikeus saattaa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle,
  • edustaa yhtiötä sekä antaa oikeus yhtiön edustamiseen ja päättää prokuroista,
  • hyväksyä periaatteet lahjoituksille yleishyödyllisiin tarkoituksiin. 

  Hallitus kokoontuu etukäteen vahvistetun aikataulun mukaan n. 12 kertaa vuodessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Useimmat kokoukset ajoittuvat tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten julkistamiseen. Näiden lisäksi pidetään 1-2 strategiakokousta, joissa käsitellään konsernin tulevaisuuden skenaarioita ja vahvistetaan strategia kullekin strategiajaksolle.

  Vuonna 2017 hallitus kokoontui 14 kertaa. Hallituksen puheenjohtaja toimi Harri Suutari ja varapuheenjohtajana Petri Niemisvirta. Hallituksen jäseniä olivat  Niklas Herlin (lokakuuhun 2017 saakka), Esa Lager, Matti Korkiatupa, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Mitti Storckovius.

  Hallituksen monimuotoisuus

  Hallitus on määritellyt monimuotoisuuspolitiikan

  Valiokunnat

  Alma Media Oyj:n hallitus on asettanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokuntien jäsenet.   

  Hallitus vahvistaa valiokunnille kirjallisen työjärjestyksen. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle.

  Tarkastusvaliokunta

  Hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan seuraamaan yhtiön sisäisiä valvontajärjestelmiä. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on mm. lakien ja määräysten noudattamisen arviointi, tilintarkastuksen prosessin seuranta, tilinpäätöksen ja muun taloudellisen raportoinnin valmistelun seuranta ja valvonta, merkittävien taloudellisten-, rahoitus- ja veroriskien seuranta sekä yhtiön taloudellisen tilan, rahoitustilanteen ja verotuksellisen aseman seuranta.

  Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan kokouksissa on läsnä tilintarkastaja, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja ja lakiasiainjohtaja. Asiat esittelee konsernin talous- ja rahoitusjohtaja.

  Tarkastusvaliokunta 2018

  Puheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Alexander Lindholm, Heike Tyler ja Päivi Rekonen.

  Tarkastusvaliokunta 2017

  Tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2017. Puheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Matti Korkiatupa ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

  Tarkastusvaliokunta 2016

  Tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2016. Puheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Matti Korkiatupa (17.3.2016 alkaen) ja Catharina Stackelberg-Hammarén. Perttu Rinta toimi tarkastusvaliokunnan jäsenenä 17.3.2016 saakka.

  Tarkastusvaliokunta 2015

  Tarkastusvaliokunta kokoontui 6 kertaa vuonna 2015. Puheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Perttu Rinta ja Catharina Stackelberg-Hammarén. 

  Tarkastusvaliokunta 2014

  Tarkastusvaliokunta kokoontui 7 kertaa vuonna 2014. Puheenjohtajana toimi Kai Seikku (20.3.2014 saakka) ja  Esa Lager (20.3.2014 alkaen). Valiokunnan jäseniä olivat Perttu Rinta ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

   

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu neljä jäsentä, jotka valitsevat valiokunnalle puheenjohtajan.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallitukselle sen tehtäviin kuuluvat nimityksiä, palkkausta, palkitsemista ja hallituksen itsearviointia sekä hyvän hallintotavan kehittämistä koskevat asiat. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa palkkausta koskevat asiat esittelee toimitusjohtaja.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2018

  Puheenjohtaja Peter Immonen, jäsenet Petri Niemisvirta, Matti Korkiatupa ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2017

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2017. Puheenjohtaja Petri Niemisvirta, jäsenet Niklas Herlin (lokakuuhun 2017 saakka), Harri Suutari ja Mitti Storckovius.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2016

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 2 kertaa vuonna 2016. Puheenjohtaja Petri Niemisvirta, jäsenet Niklas Herlin, Harri Suutari (17.3.2016 alkaen) ja Mitti Storckovius (17.3.2016 alkaen). Esa Lagerja Erkki Solja toimivat nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseninä 17.3.2016 saakka.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2015

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2015 käsittelemään työjärjestyksensä mukaisia asioita. Puheenjohtaja Petri Niemisvirta, jäsenet Esa Lager, Niklas Herlin ja Erkki Solja.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2014

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2014 käsittelemään työjärjestyksensä mukaisia asioita. Valiokunnan puheenjohtaja oli Timo Aukia (20.3.2014 saakka) ja Petri Niemisvirta (20.3.2014 lähtien). Jäseniä olivat Petri Niemisvirta (20.3.2014 saakka) ja Niklas Herlin (20.3.2014 lähtien), Esa Lager (20.3.2014 lähtien) sekä Erkki Solja. 

  Palkkiot

  Hallituksen palkkiot on esitetty Alma Median palkka- ja palkkioselvityksessä vuodelta 2017.

  Itsearviointi

  Hallitus on vuonna 2018 arvioinut toimintaansa ja työskentelytapojaan käyttämällä sisäistä itsearviointia.

  Henkilöstön edustus

  Henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa on sovittu toteutettavaksi siten, että henkilöstöryhmien edustajat tapaavat vähintään neljännesvuosittain Alma Media Oyj:n hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan ennen Alma Media Oyj:n hallituksen kokousta.